Svod dorostu 7.5.2011
Holky zleva: Isaura, Ingreis, Inca, Ithaka..
Inca
Ingreis
Isaura
Ithaka